Những kết quả quan trọng trong phát triển BHXH tự nguyện sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW

Ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 125/NQ-CP, 02 năm qua, BHXH Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đưa công tác phát triển BHXH tự nguyện trên toàn quốc đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tin tức nổi bật

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam